De GIGE Analyse
Manieren om Groepscontrole over Persoonlijke Vrijheid te Evalueren

Inhoud:

• Introductie
• Gedrags Controle
• Informatie Controle
• Gedachten Controle
• Emotionele Controle

Introductie


Destructieve mentale controle kan worden begrepen als bestaande uit vier basiscomponenten, die samen het acroniem GIGE¹ vormen:

I. Gedrags Controle
II. Informatie Controle
III. Gedachten Controle
IV. Emotionele Controle

Deze vier componenten zijn slechts een ruwe benadering. Niet alle groepen gebruiken alle aspecten of gebruiken ze in sterke mate. Wat er het meest toe doet is de algehele invloed die wordt uitgeoefend op iemands vrije wil en het vermogen werkelijke keuzes te maken. Iemands uniciteit, talenten, vaardigheden, creativiteit en vrije wil zouden moeten worden aangemoedigd, niet onderdrukt. Het doel van destructieve mentale controle is mensen "te veranderen” naar het beeld van de sekteleider. Dit proces is wel omschreven als "klonen”. Deze "sekte-identiteit” is het resultaat van een systematisch proces iemand van zijn of haar vroegere identiteit, inclusief zowel belangrijke overtuigingen en waarden als ook van belangrijke verwantschappen, los te weken. Het resultaat is de schepping van een dubbele identiteit die ik John-John en John-Sektelid zal noemen.

I. Gedrags Controle

1. Regulering van iemands individuele fysieke bestaan.
a. Waar, hoe en met wie een lid leeft en mee omgaat
b. Welke kleding, kleuren en haarstijlen de persoon draagt
c. Welk voedsel de persoon eet, drinkt, aanvaardt en weigert
d. Hoeveel slaap de persoon nodig heeft
e. Financiële afhankelijkheid
f. Weinig of geen tijd besteden aan ontspanning, vermaak en vakanties

2. Veel tijd gereserveerd voor indoctrinatievergaderingen en groepsrituelen.
3. Je moet toestemming vragen bij belangrijke beslissingen.
4. Je moet gedachten, gevoelens en activiteiten bij superieuren rapporteren.

5. Beloning en bestraffing (Gedragsveranderingtechnieken—positief en negatief).
6. Individualisme wordt ontmoedigt, de groepsgedachte heeft voorrang.
7. Strenge voorschriften en reglementen.
8. Noodzaak voor gehoorzaamheid en afhankelijkheid.


II. Informatie Controle

1. Gebruik van bedrog.
a. Opzettelijk informatie achterhouden
b. Informatie vervormen zodat het acceptabel wordt
c. Regelrecht liegen

2. Toegang tot niet bij de sekte horende bronnen van informatie geminimaliseerd of ontmoedigd.
a. Boeken, artikelen,kranten,tijdschriften, TV en radio
b. Kritische informatie
c. Voormalige leden
d. Houd leden zo druk bezig dat ze geen tijd hebben om na te denken

3. Hokjesgeest bij informatie; Outsider versus insider doctrines.
a. Informatie is niet vrijelijk toegankelijk
b. Informatie varieert in de verschillende lagen binnen de piramide
c. De leiding beslist wie en wat iemand hoeft te weten

4. Andere leden bespioneren wordt aangemoedigd.
a. Koppels maken met een "buddy” systeem om in de gaten te houden en te beheersen
b. Afwijkende gedachten, gevoelens en aktiviteiten aan de leiding rapporteren

5. Uitgebreid gebruik van door de sekte voortgebrachte informatie en propaganda.
a. Nieuwsbrieven,tijdschriften,dagbladen, audiobanden, videotapes e.d.
b. Aanhalingen buiten de context, beweringen van buiten de sekte uit zijn verband trekken

6. Onethisch gebruik van confessie.
a. Informatie betreffende "zonden” wordt gebruikt om identiteitsgrenzen af te breken
b. Vroegere "zonden”worden gebruikt om te manipuleren en te beheersen; geen vergeving of absolutie

III. Gedachten Controle

1. De noodzaak van het zich eigen maken van de groepsdoctrine als zijnde "Waarheid”.
a. Plan=Werkelijkheid
b. Zwart/Wit denken
c. Goed tegenover slecht
d. Wij tegenover zij (insiders tegenover outsiders)

2. Toepassing van "beladen” taal (gekarakteriseerd door "gedachtegangbeëindigende gemeenplaatsen”). Woorden zijn de gereedschappen die we gebruiken om mee te denken. Deze "speciale” woorden beperken begrip eerder dan dat ze dat uitbreiden. Ze doen dienst om de complexiteit van ervaringen te reduceren tot banale, platte clichés.

3. Alleen goede en reine gedachten worden aangemoedigd.

4. Gedachtegangremmende technieken (om de "realiteitstest” te verhinderen door "negatieve” gedachten te stoppen en alleen "goede” gedachten toe te laten); de weigering van rationele analyse, kritisch denken en opbouwende kritiek.

a. Ontkenning, rationalisering, rechtvaardiging en het "de wens is de vader van de gedachte”-syndroom
b. Herhalen door op één toon te zingen
c. Mediteren
d. Bidden
e. In talen spreken
f. Zingen of neuriën

5. Geen kritische vragen over de leider, doctrine of het als legitiem beschouwde beleid.

6. Geen alternatief geloofsyteem wordt als legitiem, goed of nuttig gezien.


IV. Emotionele Controle

1. De gevoelens van een persoon manipuleren en beperken.

2. Zorgen dat, als er ooit wat voor probleem maar ook is, de persoon het altijd voelt alsof het zijn schuld is en nooit die van de leider of de groep.

3. Buitensporig gebruik van schuldgevoel.

a. Schuldgevoel over wie je bent
   1. Wie je bent (Je leeft niet naar je volle vermogen)
   2. Je familie
   3. Je verleden
   4. De dingen die je leuk vindt
   5. Je gedachten, gevoelens en activiteiten
b. Sociaal schuldgevoel
c. Historisch schuldgevoel

4. Buitensporig gebruik van angst.
a. Angst om onafhankelijk te denken
b. Angst voor de "buitenwereld”
c. Angst voor vijanden
d. Angst om je "redding” te verliezen
e. Angst om de groep te verlaten of door de groep te worden gemeden
f. Angst voor afkeuring

5. Extremen in emotionele hoogte- en dieptepunten.

6. Rituele en vaak openbare belijdenis van "zonden”.

7. Indoctrinatie van fobieën: het programmeren van irrationele angst voor het ooit verlaten van de groep of zelfs maar de autoriteit van de leider ter discussie te stellen. De persoon die slachtoffer is van gedachtecontrole kan zich geen positieve, levenvullende toekomst zonder de groep voorstellen.

a. Geen geluk of levensvervulling "buiten”de groep
b. Vreselijke consequenties zullen er zijn als je de groep verlaat: "hel”,”bezetenheid door demonen”,”ongeneeslijke ziekten”,”ongevallen”,”zelfmoord”,”krankzinnigheid ”,”10,000 reïncarnaties” enz.
c. Het gemeden worden van groepsverlaters. Vanuit het perspectief van de groep bezien zijn mensen die vertrekken: "zwak”,”ongedisciplineerd”,”niet geestelijk ingesteld”,”werelds”,”gehersenspoeld door familie of consulenten”, verleid door geld, seks en rock en roll.

Noot vertaler:
¹ Vertaald uit het Engels. Het oorspronkelijke acroniem voor GIGE is BITE van:

(B)ehavior Control
(I)nformation Control
(T)hought Control
(E)motional Control

Oorsponkelijk geschreven door Steven Hassan², M.Ed., LMHC
² © 1997 door Steven Hassan. All rights reserved